HEM2019-04-25T14:26:00+02:00

Varje år rostar värden för miljarder sönder i Sverige. Att underhålla i tid är långt mer ekonomiskt, jämfört med att tvingas byta ut produkter och material! Vi utför arbeten på plats där objekten finns, allt stål som befinner sig i en atmosfär där korrosion kan uppstå.

CORRONIX är en problemlösare på plats. Med oss som samarbetspartner, granteras att arbetet blir utfört på bästa sätt och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och anvisningar.

TELEFON

ÖPPETTIDER

07:00 – 16:00

TELEFON

ÖPPETTIDER

07:00 – 17:00

OM OSS

CORRONIX AB grundades 1999 av Mark Söder och Krister Karlsson vilka tillsammans har över 60 års branscherfarenhet av bland annat entreprenader runt om i Sverige. Entreprenader utförs under ledning av Bengt Larsson, entreprenadchef med över 30 års erfarenhet i bagaget.

Arbetet bedrivs på entreprenad i fält, i verkstad samt i målnings- och bet-hall, belägna i Valmet Papers lokaler. Industriområdet med dess välutrustade, ändamålsenliga lokaler utgör ett anrikt stycke värmländsk industrihistoria, med rötterna i tidiga 1900-talet.

För att säkerställa produktionsprocessen och kvaliteten på färdiga produkter sker allt arbete i enlighet med ISO 9002 – där även miljöfrågor tydliggörs som en viktig aspekt.

CORRONIX är auktoriserade rostskyddsmålare och samtliga målare är utbildade diplommålare.

TJÄNSTER

CORRONIX, KVALITET & KAPACITET

Våra tjänster omfattar:

 • FÖRBEHANDLING

 • ISBLÄSTRING

 • BLÄSTRING

 • MÅLNING AV STÅL & TRÄ

 • UNDERHÅLL AV MÅLADE YTOR

 • BETNING

 • ROSTSKYDDSMÅLNING

 • SLITSKYDD

Förbehandling/blästring

En blästrad yta ger bästa grund för ett hållbart rostskydd. Vid utförande av ett kvalificerat system är kravet på renhet, blästergrad och blästerprofil avgörande.

Beroende på kravet på ytprofilen, använder vi främst stålgritsand i olika fraktioner, beroende på vilket rostskyddssystem som ska appliceras. Exempelvis kan ett målningssystem som kräver en högvärdig zinkepoxi som grund, behöva ett profildjup på 40-50 my, medan ett kompositmaterial kan kräva en profil på 125 my. Ju bättre profil, ju bättre vidhäftning!
Andra blästermaterial är bl.a. aluminiumsilikat, glas, olivinsand.

Vi följer gällande normer i enlighet med ISO 8501, där blästergraderna SA 2, SA 2,5 och SA 3 är beskrivna. Återvinning sker med transportskruvsystem i källargolvet, till elevatorer och vidare ner till sandficka över blästerklockorna.

Målning av stål

Inom det tyngre rostskyddet används primärt expoxi- och polyuretanprodukter. Vi utför målningssystem efter olika föreskrivna standarder som BSK 07, SSG, Vattenfall, Norsok m.fl. Vi utformar även egna målnings-system på uppdrag efter kunds önskemål/krav. Oavsett målningssystem är det viktigt att föreskrivna skikttjocklekar sitter överallt. Inte bara på de ”lättmålade” ytorna, utan också på de mest svårtåtkomna, vilket är en garanti för fullgod hållbarhet.

CORRONIX använder huvudsakligen hög-tryckssprutor vid målning, vilket medger be-läggning av större ytor med tjocka skikt. Det är snabbare och mer kostnadseffektivt, jämfört med konventionella luftsprutor resultatsmässigt.

Målning av trä

CORRONIX grundmålar fasadvirke åt bygg-handeln och större byggföretag. Numera används mestadels grundmålat fasadvirke, då vår- och sommarperioden många gånger är för kort för måleriarbeten. En helt obehandlad träpanel klarar sol- och väderpåverkan i högst tre veckor.

Slitskydd

För ökad livslängd på stålytor/produkter som utsätts för högt slitage, utför vi ett flertal olika keramiska kompositbeläggningar. Exempel på ytor som beläggs är pumphjul, pumphus, tankar för biobränsle, rökgaskanaler, valsgavlar och transportskruvar.

Betning

Rostfria material som bearbetats genom t.ex. svetsning eller skärning förlorar sina rostskyddande egenskaper, då det osynliga oxidskiktet på stålets yta skadas. Reparation av skadade ytor görs med specifika syrablandningar/betmedel, i en process anpassad till objekten. Putsning, slipning, glasblästring eller andra manuella metoder återskapar inte stålets egenskaper och kan därför inte ersätta syrabehandlingen.

CORRONIX anläggning kan ta emot såväl små som stora objekt. Hallen är 22 meter lång, porten 5,5 x 5,5 meter. I hallen finns två telfrar på vardera 10 ton. Anläggningens avfall, inklusive spolvatten skickas till Sakab för destruktion.

Produktionslokaler & kapacitet

Vi har stor kapacitet för hantering av såväl små som stora detaljer.

 • Verkstadsyta, 1500 m2

 • Bet- och tvätthall, 300 m2

 • Hall för trämålning, 200 m2

 • Travers, 16 t*

 • Trailers, 1-130 t

 • Convayer, 600 kg i varje krok

 • Tvättmaskin, 140 cm i fyrkant

 • Tvätthall, 22 m lång

 • Stor sprutbox (portstorlek 6×5 m)

 • Mindre sprutbox

*Inom industriområdet finns lyftkapacitet upp till 150 ton.
I maskinparken finns även ett antal blästerklockor, högtryckssprutor, fordon, truckar, HT-tvättar.
CORRONIX samarbetar sedan många år med CW Materialteknik för utveckling, tester och utvärdering.

TELEFON

VÅRA ÖPPETTIDER

07:00 – 17:00

TELEFON

VÅRA ÖPPETTIDER

07:00 – 17:00